Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Widuchowa

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bogdan Kosmalski

Bogdan Kosmalski

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: -

Status: powołany - 28.05.2023

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-06-06 11:13:42 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. LI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2023-10-24 10:03:53 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Widuchowa. LV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-10-24 10:34:00 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. LV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-10-24 10:36:27 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego. LV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-10-24 10:39:18 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustawienia pomnika upamiętniającego bohaterów poległych za wolność Polski. LV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:10:23 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy Widuchowa. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:22:40 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:25:29 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:30:59 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:33:01 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:37:15 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców i opiekunów. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:39:44 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2024 roku. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:42:09 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:48:07 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:53:05 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:57:33 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:59:28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 10:11:59 Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Widuchowa. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 10:06:16 Wniosek o zmianę porządku obrad LVII sesji Rady Gminy Widuchowa. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 10:47:40 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:06:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2024. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:12:26 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:14:56 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:17:39 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2024. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:19:41 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2024. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:21:37 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:37:55 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:40:26 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:43:05 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2024. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:45:16 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Widuchowa na 2024 rok. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:47:49 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:50:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:53:50 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-12 13:50:27 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2024-01-12 13:52:30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. LVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za