Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Maria Markowicz

Maria Markowicz

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 110, przynależność: , klub: Nasza Gmina

Status: powołany - 14.06.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała V/34/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-06-14 11:57:17 Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-06-14 12:18:48 Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2018 r. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-06-14 12:33:06 Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-06-14 12:54:58 Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 12:58:42 Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:01:36 Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:05:24 Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:08:31 Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 7 w Kłodowie wraz z udziałem w budynku gospodarczym, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:11:05 Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:13:32 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:20:16 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 09:46:51 Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 09:50:48 Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 09:53:59 Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 10:14:43 Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 10:57:57 Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-07-25 11:31:38 Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Widuchowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-07-25 12:03:01 Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-08-26 09:43:56 Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-08-26 10:29:00 Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-08-26 10:43:30 Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-08-26 10:55:42 Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-10-30 Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. X Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-10-30 Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. X Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 12:25:37 Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna wstrzymał się
2019-11-13 12:34:41 Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 12:37:54 Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 12:41:59 Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna wstrzymał się
2019-11-13 12:44:47 Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna wstrzymał się
2019-11-13 12:47:28 Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna wstrzymał się
2019-11-13 13:00:47 Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do uchylenia uchwały w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna wstrzymał się
2019-11-13 13:05:56 Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna wstrzymał się
2019-11-28 09:36:46 Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-11-28 09:41:27 Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-11-28 09:58:36 Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-11-28 10:02:28 Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-11-28 10:43:43 Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-11-28 10:48:37 Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . XII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-11-28 10:54:27 Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” XII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:29:56 Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:36:41 Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:43:10 Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:56:28 Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:59:31 Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:01:50 Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:05:18 Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:08:20 Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:10:49 Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:13:42 Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 7 w Bolkowicach, stanowiącego własność Gminy Widuchowa . XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:16:14 Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa . XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:18:04 Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:20:33 Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:23:25 Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:26:06 Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:29:09 Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:31:51 Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:33:37 Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:35:38 Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:36:58 Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:39:54 Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 11:19:59 Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-01-09 09:43:24 Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XIV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna wstrzymał się
2020-01-09 09:48:21 Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XIV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna przeciw
2020-01-09 10:00:50 Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna przeciw
2020-04-01 Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa . XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/115/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/116/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/118/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/119/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/123/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna