Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Widuchowa

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Maria Markowicz

Maria Markowicz

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 100

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-11-21 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-11-21 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2018-11-21 Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty I Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2018-11-21 Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki I Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2018-11-21 Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa I Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2018-12-20 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocydla Powiatu Gryfińskiego II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentacji Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Widuchowaw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego doprzyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego nazakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 09:26:54 Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 09:31:50 Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 09:35:49 Uchwała Nr III/24/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 12:02:09 Uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wynajęcia pomieszczenia biurowego w budynku stanowiącym własność Gminy Widuchowa III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 12:07:12 Uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych III Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-01-17 12:14:43 Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-02-13 10:45:56 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. IV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-02-13 10:48:11 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. IV Sesja Rady Gminy Widuchowa za