Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Widuchowa

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Zbigniew Pałka

Zbigniew Pałka

Radny

Okręg: 10, zdobyte głosy: 67

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała V/34/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przewodniczący
Komisja Rewizyjna stała V/33/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej wiceprzewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
8 Zapytanie dot. zapewnienia intymności pacjenta w Przychodni Rodzinnej w Widuchowej zapytanie 2019-04-11 2019-04-23

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-11-21 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-11-21 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-11-21 Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-11-21 Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-11-21 Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocydla Powiatu Gryfińskiego II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentacji Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Widuchowaw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego doprzyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego nazakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 09:26:54 Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 09:31:50 Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 09:35:49 Uchwała Nr III/24/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 12:02:09 Uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wynajęcia pomieszczenia biurowego w budynku stanowiącym własność Gminy Widuchowa III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 12:07:12 Uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 12:14:43 Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-02-13 10:45:56 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. IV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-02-13 10:48:11 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. IV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 10:12:24 Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 10:17:10 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 10:18:12 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 10:46:47 Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 10:56:04 Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:00:17 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2019. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:09:04 Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2019. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:18:37 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:27:52 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Widuchowa. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:33:17 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej w trybie postanowień art. 902 1 § 1 Kodeksu Cywilnego. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:47:30 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenów położonych w obrębie Dębogóra i Marwice. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-04-10 09:32:57 Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-04-10 09:35:22 Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-04-10 09:37:39 Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-04-10 09:41:04 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-04-10 09:43:56 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 11:57:17 Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 12:18:48 Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2018 r. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 12:33:06 Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 12:54:58 Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 12:58:42 Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:01:36 Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:05:24 Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:08:31 Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 7 w Kłodowie wraz z udziałem w budynku gospodarczym, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:11:05 Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:13:32 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:20:16 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 09:46:51 Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 09:50:48 Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 09:53:59 Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 10:14:43 Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 10:57:57 Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 11:31:38 Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Widuchowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 12:03:01 Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-08-26 09:43:56 Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-08-26 10:29:00 Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-08-26 10:43:30 Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-08-26 10:55:42 Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-10-30 Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. X Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-10-30 Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. X Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 12:25:37 Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 12:34:41 Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 12:37:54 Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 12:41:59 Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 12:44:47 Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 12:47:28 Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 13:00:47 Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do uchylenia uchwały w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-13 13:05:56 Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra. XI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-11-28 09:36:46 Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-11-28 09:41:27 Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-11-28 09:58:36 Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-11-28 10:02:28 Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-11-28 10:43:43 Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-11-28 10:48:37 Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . XII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-11-28 10:54:27 Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” XII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:29:56 Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:36:41 Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:43:10 Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:56:28 Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 09:59:31 Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:01:50 Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:05:18 Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:08:20 Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:10:49 Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:13:42 Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 7 w Bolkowicach, stanowiącego własność Gminy Widuchowa . XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:16:14 Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa . XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:18:04 Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:20:33 Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:23:25 Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:26:06 Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:29:09 Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:31:51 Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:33:37 Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:35:38 Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:36:58 Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 10:39:54 Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-12-23 11:19:59 Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. XIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-01-09 09:43:24 Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XIV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2020-01-09 09:48:21 Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XIV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2020-01-09 10:00:50 Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2020-04-01 Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa . XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/115/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/116/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/118/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/119/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-01 Uchwała Nr XV/123/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. XV Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna
2020-04-29 Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XVI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2020-04-29 Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XVI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2020-04-29 Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Widuchowa. XVI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2020-07-28 Projekt Uchwały Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. XVII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2020-07-28 Projekt Uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2019 r. XVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-07-28 Projekt Uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. XVII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2020-07-28 Projekt Uchwały Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-07-28 Projekt Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-07-28 Projekt Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Widuchowa. XVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-08-20 Projekt Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-08-20 Projekt Uchwały Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przekazania skargi według właściwości. XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-08-20 Projekt Uchwały Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-08-20 Projekt Uchwały Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-08-20 Projekt Uchwały Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowych niezabudowanych. XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-08-20 Projekt Uchwały Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-09-15 Projekt Uchwały Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa. XIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-10-28 11:07:56 Uchwała Nr XXI/148/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-10-28 11:10:41 Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-10-28 11:13:55 Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-10-28 11:15:35 Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-10-28 11:17:40 Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa. XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-10-28 11:20:02 Uchwała Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/118/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2020. XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-10-28 11:22:31 Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji. XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-10-28 11:26:14 Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Samorządu i Oświaty. XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-11-24 Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-11-24 Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Chojna do realizacji części zadania własnego Gminy Widuchowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. XXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-11-24 Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2021 roku. XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawiewyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Widuchowa. XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030”. XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-08 Uchwała Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Widuchowa udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie. XXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2021 XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2021 XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa w 2021r. XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2020-12-29 Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym XXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/182/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/183/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/185/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/186/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/187/2021 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę Nr XII/122/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/189/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/190/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/191/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/192/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie /2021 Rady Gminy Widuchowa XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/193/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Grzegorza Piątkowskiego XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/194/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Piotra Sterkowskiego XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-01-26 Uchwała Nr XXV/195/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Katarzyny Puchały XXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/196/2021 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030”. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/197/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/198/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/199/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Widuchowa na zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2021. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Widuchowa 2, gm. Widuchowa. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/202/2021 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2021 rok. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/204/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/205/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/206/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Widuchowa. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/208/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/209/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2020/2021. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę nr XIII/102/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-03-23 Uchwała Nr XXVI/211/2021 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę nr XXV/185/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. XXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-04-20 Uchwała Nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra. XXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-04-20 Uchwała Nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Żelechowo i Kiełbice, obręb Żelechowo, gm. Widuchowa. XXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-04-20 Uchwała Nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilcze i Żarczyn, obręb Żarczyn, gmina Widuchowa . XXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-04-20 Uchwała Nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Widuchowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Lubicz. XXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-04-20 Uchwała Nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-04-20 Uchwała Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. XXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-04-20 Uchwała Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-04-20 Uchwała Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę Nr XXVI/206/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa . XXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-05-25 Uchwała Nr XXVIII/220/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-05-25 Uchwała Nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Widuchowa. XXVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-05-25 Uchwała Nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XXVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-05-25 Uchwała Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku . XXVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-05-25 Uchwała Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa". XXVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 10:17:11 Zmiana porządku obrad na XXIX sesję Rady Gminy Widuchowa. XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 10:29:55 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Widuchowa. XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 12:12:16 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 12:31:04 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2020. XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 12:43:26 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 12:49:13 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 12:54:39 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kiełbicze". XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 12:57:33 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Widuchowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Żarczyn. XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 12:58:18 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 13:07:38 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa". XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-06-29 Zmiana porządku obrad na XXIX sesję Rady Gminy Widuchowa. XXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-08-24 11:04:51 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa . XXX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-08-24 11:12:09 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-08-24 11:15:04 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela udziału w nieruchomości zabudowanej. XXX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-08-24 11:20:42 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości z terenu Gminy Widuchowa na lata 2020 – 2030. XXX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-08-24 11:34:27 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. XXX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-08-24 11:40:09 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Widuchowa na lata 2021-2030. XXX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-08-24 11:43:02 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2021/2022. XXX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-09-28 10:11:04 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-09-28 10:21:15 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-09-28 10:24:25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-09-28 10:27:48 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa. XXXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-09-28 10:28:34 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Widuchowa. XXXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-10-26 10:23:05 Zmiana porządku obrad na XXXII sesję Rady Gminy Widuchowa. XXXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-10-26 10:26:34 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-10-26 10:35:40 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-10-26 10:37:37 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-10-26 10:40:14 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. XXXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-10-26 10:43:59 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XXXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-10-26 10:50:26 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa. XXXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-10-26 10:59:42 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XXXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-10-26 11:02:08 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę nr XXV/185/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. XXXII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Wniosek o zmianę porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Gminie Chojna udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie . XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” . XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa . XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-11-30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku. XXXIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Wniosek o zmianę porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2022. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2022. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Widuchowa. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2022. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Krzywinie. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2021-12-28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. XXXIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-01-25 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-01-25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XXXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-01-25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XXXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-01-25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2022. XXXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-01-25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2022. XXXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-01-25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. XXXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-01-25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022. XXXV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-02-22 10:07:20 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-02-22 10:31:08 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XXXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-02-22 10:36:50 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XXXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-02-22 10:40:09 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XXXVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-03-29 10:55:03 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XXXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-03-29 10:58:34 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa. XXXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-03-29 11:01:27 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2022 rok. XXXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-03-29 11:04:10 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. XXXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-03-29 11:08:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ognica, gm. Widuchowa. XXXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-03-29 11:11:02 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie programu edukacyjno- motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Widuchowa na 2022 rok. XXXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-03-29 11:14:44 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim. XXXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-03-29 11:17:20 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. XXXVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-04-07 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XXXVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2022-04-07 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XXXVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2022-05-10 10:14:59 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:17:10 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:25:57 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:31:47 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:36:45 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę Rady Gminy Widuchowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości z terenu Gminy Widuchowa na lata 2020 – 2030. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:39:49 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:48:24 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Żelechowo i Kiełbice, obręb Żelechowo, gm. Widuchowa. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:55:21 GŁOSOWANIE DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI WILCZE I ŻARCZYN, OBRĘB ŻARCZYN, GM. WIDUCHOWA. Pytanie : Czy jest Pani/Pan za nieuwzględnieniem złożonej uwagi do przedmiotowego planu w zakresie możliwości przekształcenia działek rolnych nr 36/1 i 57 na działki siedliskowe? XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:56:43 GŁOSOWANIE DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI WILCZE I ŻARCZYN, OBRĘB ŻARCZYN, GM. WIDUCHOWA. Czy jest Pani/Pan za nieuwzględnieniem złożonej uwagi do przedmiotowego planu w zakresie możliwości przekształcenia działki rolnej nr 34/1 na działkę siedliskową? XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:57:33 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilcze i Żarczyn, obręb Żarczyn, gm. Widuchowa. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 10:59:50 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2022. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 11:01:28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Widuchowa na zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2022. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 11:19:11 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-05-10 Wniosek o zmianę porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy Widuchowa. XXXIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 10:22:58 Wniosek o zmianę porządku obrad XL sesji Rady Gminy Widuchowa. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 10:26:54 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Widuchowa. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 11:26:50 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 11:50:32 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2021. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 12:02:19 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 12:48:48 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Widuchowa. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 12:56:15 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 12:59:27 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 13:07:26 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Widuchowa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pacholęta. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-06-28 13:09:25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XL Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-08-23 10:05:45 Wniosek o zmianę porządku obrad XLI sesji Rady Gminy Widuchowa. XLI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-08-23 10:10:07 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Widuchowa. XLI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-08-23 10:24:11 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XLI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-08-23 10:29:48 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XLI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-08-23 10:34:59 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. XLI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-08-23 10:39:15 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2022/2023. XLI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-08-23 10:46:31 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości przez Gminę Widuchowa. XLI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-08-23 10:54:44 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa" . XLI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-09-27 10:28:24 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XLII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-09-27 10:31:54 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XLII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-09-27 10:35:40 Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Patryka Janusza Króla. XLII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-10-25 10:08:42 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Widuchowa. XLIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-10-25 11:16:08 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XLIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-10-25 11:19:42 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XLIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-10-25 11:26:16 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XLIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-10-25 11:30:22 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli . XLIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-10-25 11:34:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XLIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:07:06 Wniosek o zmianę porządku obrad XLIV sesji Rady Gminy Widuchowa. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:11:11 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Widuchowa. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:29:31 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:31:11 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:36:33 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:38:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:41:59 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:45:27 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Widuchowa. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:48:29 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-11-29 10:50:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Widuchowa na zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2022. XLIV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:04:01 Wniosek o zmianę porządku obrad XLV sesji Rady Gminy Widuchowa. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:09:36 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Widuchowa. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:18:26 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:21:12 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:36:23 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2023. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:40:42 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:42:18 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:43:51 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2023. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:47:05 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widuchowa na lata 2023-2032. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:51:06 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:54:36 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Widuchowa na lata 2023-2027. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 10:57:18 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 11:00:48 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2023. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 11:03:50 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie programu edukacyjno- motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Widuchowa na 2023 rok. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 11:08:50 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia wniosku przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Widuchowa. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 11:11:58 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2022-12-29 11:15:15 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XLV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 10:19:32 Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Widuchowa. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 10:51:25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 10:53:31 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 10:56:04 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2023. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 10:57:27 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2023. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 10:58:51 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 11:00:32 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 11:06:08 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 11:11:18 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 11:16:06 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 11:29:30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 10:14:43 Wniosek o zmianę porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy Widuchowa. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-01-19 11:34:24 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. XLVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-02-23 10:39:18 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Widuchowa. XLVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-02-23 10:53:41 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2023 rok. XLVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-02-23 10:56:11 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. XLVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-02-23 10:59:30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa. XLVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-02-23 11:02:43 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-02-23 11:05:29 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 . XLVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-02-23 11:08:53 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji. XLVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-02-23 11:14:58 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. XLVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-02-23 11:21:17 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów i Gospodarki. XLVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 10:06:43 Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Widuchowa. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 10:27:11 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 10:30:40 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 10:34:46 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Widuchowa do współpracy w ramach Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 10:38:29 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 10:43:24 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 11:02:52 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 11:11:14 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przekazania skargi według właściwości. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 11:15:05 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 11:17:25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-03-23 11:20:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. XLVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-04-27 11:17:27 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Widuchowa. XLIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-04-27 11:28:17 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. XLIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-04-27 11:31:09 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. XLIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-04-27 11:33:55 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. XLIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-04-27 11:37:13 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa uchylającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. XLIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-04-27 11:14:31 Wniosek o zmianę porządku obrad XLIX sesji Rady Gminy Widuchowa. XLIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-06 11:13:42 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. LI Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2023-06-29 10:05:55 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Widuchowa. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 10:06:50 Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Widuchowa. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 11:41:24 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 12:02:36 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2022. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 12:15:24 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 12:20:33 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 12:23:59 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 12:26:07 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 12:37:23 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 12:43:08 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Widuchowa i nadania jej statutu. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 12:46:25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Widuchowa. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-06-29 12:48:56 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. LII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:10:10 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Widuchowa. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:23:14 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:27:56 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:30:00 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:33:11 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Widuchowa na zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2023. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:35:34 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2023/2024. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:38:10 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Widuchowa oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:41:36 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Widuchowa. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:44:17 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Nowej w miejscowości Krzywin Gmina Widuchowa. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:47:06 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Widuchowa w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywin. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:06:04 Wniosek o zmianę porządku obrad LIII sesji Rady Gminy Widuchowa. LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 10:59:54 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa". LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-08-31 11:06:42 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa". LIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-10-24 10:03:53 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Widuchowa. LV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-10-24 10:34:00 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. LV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-10-24 10:36:27 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego. LV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-10-24 10:39:18 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustawienia pomnika upamiętniającego bohaterów poległych za wolność Polski. LV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:10:23 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy Widuchowa. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:22:40 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:25:29 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:30:59 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:33:01 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:37:15 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców i opiekunów. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:39:44 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Widuchowa w 2024 roku. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:42:09 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:48:07 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:53:05 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:57:33 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-11-28 10:59:28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. LVI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 10:11:59 Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Widuchowa. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 10:06:16 Wniosek o zmianę porządku obrad LVII sesji Rady Gminy Widuchowa. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 10:47:40 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:06:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2024. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:12:26 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:14:56 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:17:39 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2024. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:19:41 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2024. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:21:37 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:37:55 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:40:26 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:43:05 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2024. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:45:16 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień w Szczecinie programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Widuchowa na 2024 rok. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:47:49 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:50:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2023-12-21 11:53:50 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. LVII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-12 13:50:27 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2024-01-12 13:52:30 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. LVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2024-01-30 10:10:14 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Widuchowa. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-30 10:10:45 Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Widuchowa. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-30 10:08:40 Wniosek o zmianę porządku obrad LIX sesji Rady Gminy Widuchowa. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-30 10:15:43 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-30 10:17:45 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-30 10:19:25 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2024. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-30 10:20:37 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2024. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-30 10:22:32 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-30 10:24:13 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-01-30 10:28:28 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Widuchowa Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. LIX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-02-27 10:07:58 Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Widuchowa. LX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-02-27 11:08:37 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. LX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-02-27 11:10:37 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2024. LX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-02-27 11:13:57 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2024 rok. LX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-02-27 11:17:22 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Gryfino w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Widuchowa. LX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-02-27 10:04:57 Wniosek o zmianę porządku obrad LX sesji Rady Gminy Widuchowa. LX Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-03-26 10:18:56 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. LXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-03-26 10:22:46 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024. LXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-03-26 10:26:10 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Widuchowa. LXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2024-03-26 10:28:21 Projekt uchwały Rady Gminy Widuchowa zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2024 rok. LXI Sesja Rady Gminy Widuchowa za