Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka Smętek

Agnieszka Smętek

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 60, przynależność: , klub: Nasza Gmina

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-11-21 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-11-21 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2018-11-21 Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Samorządu i Oświaty I Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2018-11-21 Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki I Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2018-11-21 Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa I Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2018-12-20 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2018-12-20 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia pomocydla Powiatu Gryfińskiego II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentacji Gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2018-12-20 Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Widuchowaw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego doprzyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego nazakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 09:26:54 Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 09:31:50 Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 09:35:49 Uchwała Nr III/24/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 12:02:09 Uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wynajęcia pomieszczenia biurowego w budynku stanowiącym własność Gminy Widuchowa III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 12:07:12 Uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych III Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-01-17 12:14:43 Uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-02-13 10:45:56 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. IV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-02-13 10:48:11 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. IV Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 10:12:24 Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. V Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-03-15 10:17:10 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. V Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-03-15 10:18:12 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. V Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-03-15 10:46:47 Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 10:56:04 Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:00:17 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2019. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:09:04 Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2019. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:18:37 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:27:52 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Widuchowa. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:33:17 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej w trybie postanowień art. 902 1 § 1 Kodeksu Cywilnego. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 11:47:30 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-03-15 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenów położonych w obrębie Dębogóra i Marwice. V Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-04-10 09:32:57 Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-04-10 09:35:22 Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-04-10 09:37:39 Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-04-10 09:41:04 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-04-10 09:43:56 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 11:57:17 Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Widuchowa wotum zaufania. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-06-14 12:18:48 Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2018 r. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-06-14 12:33:06 Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-06-14 12:54:58 Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-06-14 12:58:42 Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-06-14 13:01:36 Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-06-14 13:05:24 Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:08:31 Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 7 w Kłodowie wraz z udziałem w budynku gospodarczym, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:11:05 Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:13:32 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-06-14 13:20:16 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. VII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 09:46:51 Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-07-25 09:50:48 Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-07-25 09:53:59 Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów stałych komisji. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 10:14:43 Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa za
2019-07-25 10:57:57 Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-07-25 11:31:38 Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Widuchowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa przeciw
2019-07-25 12:03:01 Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Widuchowa zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. VIII Sesja Rady Gminy Widuchowa wstrzymał się
2019-08-26 09:43:56 Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-08-26 10:29:00 Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za
2019-08-26 10:43:30 Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widuchowa. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna wstrzymał się
2019-08-26 10:55:42 Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie. IX Sesja Rady Gminy Widuchowa - Nadzwyczajna za